Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Carrefour realizuje koncepcję Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie w ramach strategii biznesowej. Działania te dotyczą takich obszarów jak gospodarka, społeczeństwo czy ochrona środowiska.

"Nasza polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie opiera się na pięciu filarach: ochronie bioróżnorodności i klimatu, troski o zdrowie klientów i jakość oferowanych produktów, etyce prowadzenia działalności oraz wspieraniu pracowników. Od wielu lat realizujemy kompleksowe projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, ochrony zasobów naturalnych, jak i pomocy osobom wykluczonym społecznie."

Tareck Ouaibi

Prezes Zarządu Carrefour Polska

Tareck Ouaibi

Co robimy

 • EDUKUJEMY

  EDUKUJEMY

  Zachęcamy do dbania o zdrową dietę i aktywność fizyczną oraz wybierania zróżnicowanych produktów.

 • PRZECIWDZIAŁAMY MARNOTRAWSTWU

  PRZECIWDZIAŁAMY MARNOTRAWSTWU

  Walczymy z marnotrawstwem, a także promujemy przeciwdziałanie temu zjawisku wśród klientów
  i dostawców.

 • DBAMY O ŚRODOWISKO

  DBAMY O ŚRODOWISKO

  Angażujemy się w inicjatywy proekologiczne, wspieramy odpowiedzialny połów i zrównoważone rolnictwo.

 • POMAGAMY

  POMAGAMY

  Walczymy z wykluczeniem społecznym, pomagamy potrzebującym i wspieramy projekty realizowane przez organizacje w Polsce.

 • DOCENIAMY PRACOWNIKÓW

  DOCENIAMY PRACOWNIKÓW

  Robimy wszystko, aby umożliwić naszym pracownikom rozwój oraz podnoszenie kompetencji.

 • WSPÓŁPRACUJEMY

  WSPÓŁPRACUJEMY

  Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z naszymi partnerami i dbamy o relacje
  z otoczeniem biznesowym, a także jesteśmy wrażliwi na potrzeby lokalnych społeczności.

Nasze działania

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej: „Carrefour Polska” lub „administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@carrefour.pl, telefonicznie pod wskazanym powyżej numerem lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia oraz w celu przygotowania i wysłania do Pani/Pana odpowiedzi na zgłoszenie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
b) w monitorowania jakości obsługi Klientów oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
c) w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu istnienia ewentualnych roszczeń oraz obronie przed wnoszonymi przeciwko Carrefour Polska roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usług informatycznych, prawnych, podatkowych, audytorskich firmom kurierskim i pocztowym oraz podmiotom z grupy Carrefour.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny do przygotowania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie oraz przekazania Pani/Panu treści odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie niezbędnym do ustalenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydanej zgodnie z art. 45 RODO przez Komisję Europejską – do podmiotu objętego certyfikacją w ramach zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowy w przedmiocie ochrony prywatności („Data Privacy Framework”).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie w formie listownej, mailowej lub telefonicznej.
10. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.